Agencija za posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti

KORN NEKRETNINE” Kovačica
Milan Kornović pr,

Matični broj 64719998,
PIB 110195907, 

Registar posrednika broj 866.


OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

 

Član 1.

Opstim uslovima poslovanja uredjuju se osnove poslovnih odnosa izmedju klijenata nalogodavaca i agencije “Korn Nekretnine” kao primaoca i izvršioca naloga odnosno posrednika.

Posredovanje se vrsi na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.Sklapanjem i potpisivanjem ugovora o posredovanju stranka nalogodavac,potvrdjuje da je upoznata sa opštim uslovima poslovanja ove agencije.

Član 2.

Ponuda i potraznja nekretnina koje se oglašavaju preko ove agencije temelji se na podatcima koji su dobijeni od samih stranaka I nalogodavaca,te za njihovu potpunu tačnost odgovornost snose same stranke(nekretnina je vec prodata,netačna ponuđena cena,izgled,opis itd).

Član 3.

Agencija sve podatke dobijene od strane stranaka nalogodavaca

uva kao poslovnu tajnu.Obavezuju se stranke klijenti da svaku promenu ili saznanje o nepokretnosti koja je predmet njihovog interesovanja ili namere za obavljanje kupoprodaje ili zakupa,obavezno saopšte agenciji.

Član 4.

Agencija “Korn Nekretnine” kao posrednik se obavezuje:

1.Da sa nalogodavcem zaključi ugovor o posredovanju u pisanoj formi u obliku I formi propisanoj Zakonom.

2.Da se zalaze da sa nalogodavcem dovede u vezu potencijalne klijente,radi zaključenja pravnog posla za nekretninu koja je predmet ugovora o posredovanju.

3.Da upozna nalogodavca sa realnim trzišnim cenama nekretnina,i da da nalogodavcu objektivnu procenu vrednosti nekretnine koja je predmet posredovanja,u skladu sa karakteristikama,izgledom,polozajem I drugim elementima koje određuju vrednost nekretnina na trzištu.

4.Da upozori nalogodavca na nedostatke pravne ili materijalne koje uoči i koje su mu poznate u vezi nepokretnosti.

5.Da izvrši,uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet posredovanja,i da upozori nalogodavca na očigledne nedostatke i moguce rizike sa upisom nepokretnosti u registar,postojanje upisanih stvarnih prava na nepokretnostima,ili postojanje prava preče kupovine ili drugih ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima.

6.Da obavi potrebne radnje radi izvršenja prezentacije nepokretnosti,te da postavi oglas u vezi sa prometom,odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način,te izvrši I druge radnje za prezentovanje koje su predvidjene ugovorom o posredovanju,zašta se moze ugovoriti i plaćanje dodatnih troškova koliko zaista budu iznosili.

7.Da aktivno učestvuje u pregovorima i da nastoji da dodje do zaključenja ugovora.

8.Da čuva podatke o ličnostima nalogodavaca,a po pisanom nalogu i da

uva podatke o nepokretnosti koja je predmet posredovanja,kao poslovnu tajnu.

9.Da obavesti nalogodavca o drugim poslovima i aktivnostima u vezi posredovanja /kao što su obaveze prema drzavnim organima,načinu uknjizenja,itd/


Smatraće se da je posrednik doveo u vezu nalogodavca i potencijalnog kupca-prodavca ako je nalogodavca neposredno odveo ili uputio u razgledanje predmetne nekretnine.

Ako je organizovao susret između nalogodavca i potencijalnog saugovarača a nije neposredno prisustvovao.

Ako je nalogodavcu saopštio ime,broj telefona e-mail,druge osobe koja je ovlašćena za sklapanje pravnog posla,ili mu je saopštio tačnu lokaciju trazene nekretnine.

Posrednik ima pravo da uz pristanak nalogodavca fotografiše nepokretnost koja je predmet posredovanja,te da iste koristi u svrhe reklamiranja ii prezentovanja nepokretnosti potencijalnim klijentima.

Član 5.

Obaveze nalogodavca

1.Da obavesti posrednika o svim elementima i činjenicama koje su od značaja za obavljanje posredovanja.

2.Da da posredniku na uvid originalne isprava kojima dokazuje svoje vlasništvo nad nekretninom,odnosno da upozori posrednika na eventualne terete koji postoje na toj nekretnini.

3.Posredniku i licu zainteresovanom za kupovinu omogući razgledanje nepokretnosti u dogovoreno vreme i na dogovoreni način.

4.Da obavesti posrednika o svim bitnim podatcima u vezi nepokretnosti,što posebno uključuje tačne podatke o ceni.

6.Da preda posredniku overene kopije svih dokumenata kojima dokazuje svoje vlasništvo nad nekretninom, u trenutku sklapanja predugovora ili glavnog ugovora.

7.Da isplati posredniku ugovorenu posredničku nadoknadu,te da nadoknadi posebne troškove ukoliko su ugovoreni.

8.Ukoliko nalogodavac posredniku da lazne podatke ili falsifikovane dokumente zbog kojih se ne moze zaključiti pravni posao,obavezuje se da posredniku nadoknadi troškove,koji ne mogu bitii veći nego što bi iznosila proviizija.

Član 6.

Posrednička nadoknada iznosi 4% od stvarno ugovorene cene nepokretnosti koja je predmet posredovanja,ali se moze ugovoriti i viša i niza provizija ,koja se isplaćuje prilikom potpisivanja predugovora,davanja kapare ili prilikom samog sklapanja i overe ugovora o kupo-prodaji.

Minimalna provizija za posredovanje su utvrdjuje na iznos od 200 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Član 7.

Ugovor o posredovanju se zaključuje na rok od 1 godine,ili do izvrsenja kupoprodaje nekretnine.Ukoliko se stranke posebno ne izjasne ugovor će se prećutno obnoviti Ina još 1 godinu,nakon isteka osnovnog roka .

Ugovor se moze raskinuti i pre isteka roka,jednostranom izjavom o raskidu,bez posebnog obrazlozenja,uz obavezu da nalogodavac podmiri troškove posrednika koje je do tada imao.

Član 8.

Potpisivanjem ugovora o posredovanju nalogodavac potvrdjuje da je upoznat i saglasan sa uslovima poslovanja posrednika.

Na sve ostale odnose koji nisu regulisani ovim poslovnikom primenjivaće se odredbe Zakona o posredovanju u prometu I zakupu nepokretnosti.U Kovačici 15.9.2017.

 

 

 

 

 

 

 

Korn nekretnine

Br. u registru: 866
Maršala Tita 31, 26210 Kovačica

Kontakt

Tel: 063372141
Tel: 0611432544
E-mail: kornovic.milan@gmail.com